فقط انجامش بده!

نویسنده:
آفتاب روشن پاییزی که برگ‌های سبز را طلایی می‌کند، ممکن است یادآوری برنامه‌هایی که در تاریکیِ سرد سال قبل به خودمان داده بودیم، دشوار باشد....
آفتاب روشن پاییزی که برگ‌های سبز را طلایی می‌کند، ممکن است یادآوری برنامه‌هایی که در تاریکیِ سرد سال قبل به خودمان داده بودیم، دشوار باشد.
رویاها ساخته و اهداف چیده می‌شوند اما زندگی در حال خوب بهار، روزنوشت‌های ما را شلوغ‌تر می‌كند و آرزوها جای‌شان را به کارهای روزمره می‌دهند. ولی ما شکست را نمی‌پذیریم! در حالی که سال از نیمه گذشته، هنوز وقت برای تحقق رؤیاهاهست. فقط نیاز به ابزارهایی دارید که رویاهای خود را محقق کنید.
پرونده‌ی این ماه به موانع موفقیت می‌پردازد و راه رسیدن به هدف را تسهیل و هموار می‌کند. پس یک دفتر روزنوشت زیبا بردارید، فهرست کارهارا کنارش بگذارید، و اجازه بدهید تااتفاق بیفتد...

به‌كوشش
سام نجباییارسال پیام اشتراک 
 
 Security code